Rollen koordinator är framtagen för försäkringsbolagens behov av att samarbeta med externa partners som tar ansvar för skaderegleringen i ett MEPS-uppdrag.


Externa parter kan vara Oberoende skadekonsulter eller andra entreprenörer. Som koordinator ges man rätten att bjuda in försäkringsbolagets entreprenörer och ta beslut i uppdraget.


Aktivera rollen Koordinator.

Rollen koordinator kan användas av företag med licensen MEPS fullversion. Funktionen är inte påslagen automatiskt utan behöver aktiveras för varje licens av CAB support. Därefter behöver avtal som stödjer tilldelning av rollen koordinator upprättas med beställande försäkringsbolag.


Avtal för rollen Koordinator

För att kunna bjuda in ett företag med rollen koordinator behöver avtalet ställas in korrekt. I avtalet markeras rutan: "Kan agera som koordinator".

Funktionsmässigt är det möjligt att skapa avtal som innehåller möjligheten att bjuda in samma part till flera olika roller, ex. Besiktningsbolag, Huvudentreprenör och Koordinator. 


OBS. Var försiktig med att kombinera koordinatorollen med andra utförarroller i MEPS-uppdraget. Det kan uppstå olämpliga affärsmässiga förhållanden mellan beslutsfattare och utförare.

 

Bjuda in koordinator

Vid inbjudan an ny part under Parter i Uppdraget väljs rollen Koordinator.


Det är lämpligt att upprätta en tydlig ordning för inbjudan som definierar vilket mandat koordinatorn har i uppdraget.

Man kan med fördel ange i inbjudan vilka ramar för beslutsmandat som överlåts till koordinatorn.

Ex. Beslut om ersättningsbarhet eller beslut på kalkyl. 

Det kan också vara lämpligt att upprätta riktlinjer för koordinatorns inbjudan av entreprenörer efters.Koordinatorn blir med i uppdraget och kan agera som representant för försäkringsbolaget vid sidan av den ordinarie kontaktpersonen på Försäkringsbolaget. 
Bjuda in ytterligare Parter i uppdraget


Koordinatorn kan då bjuda in ytterligare parter i uppdraget baserat på de avtal som försäkringsbolaget har. 

Koordinatorn kan använda försäkringsbolagets avtal för inbjudan men Koordinatorn kan inte se innehållet i dessa avtal. Koordinatorn behöver inte ha egna avtal med entreprenörer utan agerar mot andra inbjudna parter som representant för försäkringsbolagets avtal.


Notiser på startsidan och mail

MEPS hanterar koordinatorn som den primära kontakten för beslut i uppdraget. Koordinatorn får notisen "Ta beslut om ersättningsbar skada" när besiktningstekniker skickar Besiktning för beslut.

och Koordinatorn får notisen för beslutet "Ta beslut på ... kalkyl"

Men både den inbjudna koordinatorn och skadehandläggaren på försäkringsbolaget är tillgängliga i MEPS-uppdraget och kan agera för att för att ta beslut i uppdraget.


Om Koordinatorn exempelvis inte har mandat ifrån försäkringsbolaget att ta beslut om ersättningsbarhet kan koordinatorn skicka ett meddelande till skadehandläggaren och flagga för att det finns ett underlag för beslut.


Uppgiften "Ta beslut om ersättningsbar skada" är synlig för båda parter på uppdragets sida Om uppdraget.och beslutet "Ta beslut på kalkyl".


Delade interna dokument och noteringar

En dokumentmapp som markeras som Intern är tillgänglig för både Försäkringsbolaget och Koordinatorn. Övriga inbjudna parter ser inte denna information.Detsamma gäller Noteringar på sidan Om uppdraget. 

En notering som markeras som Intern är tillgänglig för både Försäkringsbolaget och Koordinatorn. Övriga inbjudna parter ser inte denna information.


Klar i uppdraget

När Koordinatorn markerar uppdraget som slutfört arkiveras uppdraget också hos försäkringsbolaget.


Ta bort koordinator

Det är möjligt att ta bort en koordinator från uppdraget.

Detta förutsätter att de inte har koder i kalkylen där de är utförare. Det förutsätter också att de inte har slutfört en besiktningsrapport.


Om en besiktningsrapport blivit slutförd kan de endast tas bort från rollen koordinator genom at först bjudas in som besiktningsbolag eller entreprenör.Coordinator role in MEPS

Why?

The coordinator role is developed for the need for Insurance companies (IC) in MEPS to invite partners (consultant, entrepreneur or other) that take responsibility of the claim handling (invite partners, make decisions etc) in an assignment.


 

Who?

Any MEPS organization that has the full MEPS Entrepreneur license may be agreed and act as a coordinator in insurance cases in MEPS. The IC needs to get the function “CanHaveCoordinator” activated by CAB in MEPS.

 

What?

The coordinator is invited via an agreement in MEPS by the IC. The coordinator has its own MEPS license and administers its own organization in MEPS. When invited into an assignment in MEPS the Coordinator organization becomes a Coordinator Part in the assignment.

Aside from the normal functionality a MEPS part can do in an assignment (messages, inspections etc) It can do most of the functions an IC gets such as:

  • Inviting partners in the assignment (Main Entrepreneur, Inspection Company, Entrepreneur)
  • Make decision on compensability
  • Make decisions on calculations

It does not however have the ability to see the content of an agreement.

 

It is possible to remove the coordinator from an assignment if they haven’t finalized an inspection. (IF they have finalized the inspection you may invite them as an inspection company and thereafter remove them from the role coordinator.)

 

The coordinator can be invited both as a coordinator and as other type of parts in the assignment (Main Entrepreneur, Inspection Company, Entrepreneur) simultaneously.