MEPS innehåller funktioner för att arbeta steg för steg i uppdraget från start till avslut. 

I MEPS process för försäkringsärenden har vi nu byggt in en ny funktion för att ge stöd för avstämning av projektplan.


Det nya processteget heter Fastställ projektplan. Funktionens syfte är att skapa en bättre överblick över tidsplanen för alla parter i genomförandet av projektet och en möjlighet att följa upp projektets utfall.


Funktionen Projektplan samspelar med funktionen Arbetsorder. Projektledare har också en möjlighet att få kontroll över planeringen av sina uppdrag och arbetsorder i vyn Kontroll (klicka här för att läsa mer om Kontroll)
En ny uppgift - fastställ projektplan - genereras automatiskt vid inbjudan av huvudentreprenör där beslutet ersättningsbar skada är taget.


 


En projektplan fastställs genom att uppdragets huvudentreprenör skapar en eller flera arbetsorder för projektets olika processteg.


I detta läge behöver arbetsordern inte tilldelas utförare, bransch eller koder från kalkyl.

De uppgifter som sparas i den fastställda projektplanen är startdatum och slutdatum för varje processteg.När projektplanen fastställs sparas planen i uppdraget och är därefter inte redigerbar.
Den aktuella projektplanen fortsätter att vara levande genom projektet och ändras automatiskt när datum på befintliga arbetsorder förändras, eller när nya arbetsorder läggs till där start eller slutdatum avviker från tidigare plan.


Notera att arbetsorderns preliminära start- och slutdatum justeras när arbetsordern startas och slutförs av hantverkare eller projektledare. Vid start av en arbetsorder ändras det preliminära startdatumet till dagens datum. Detsamma gäller för slutdatum när en arbetsorder markeras som slutförd.Ex. (se bild)
Om en arbetsorder påbörjas tidigare än preliminärt datum uppdateras den aktuella projektplanen.


Om två eller flera arbetsorder för ett processteg skapas kommer projektplanen automatiskt justeras så att processteget får tidigaste startdatum och senaste slutdatum.


Uppdrag utan Projektplan

Om det inte ska fastställas en projektplan i uppdraget kan man klicka på Fastställ Projektplan utan att skapa några arbetsorder. Fun

Läs mer


För mer information om Projektplan och Arbetsorder också dessa instruktioner: