I Meps releasen 9 mars finner du flere forbedringer, inkludert at meldinger lest av en vikar nå vises som lest, samt at dato og tid vises for når bilder lastes opp i Meps eller i befaringsappen. Som tidligere informert blir det gjort endringer av koder for selvutjevnende masser, for å bedre reflektere arbeidsbelastningen.


Sammendrag av release notes MEPS


 • Chatmeldinger som leses av en vikar, markeres som leste
 • Tydeligere visning av materialrabatter/påslag i avtaler
 • Oppdatert filterfunksjonalitet for entreprenør
 • Lagrede bilder som har blitt redigert, kan ikke reverseres
 • Bilder lagret lokalt ved befaring
 • Datovisning på bilder
 • Legg til Egne koder i Beta-kalkylen 
 • Filtrere koder med kommentarer i Beta-kalkylen 
 • Utvidet informasjon i kalkyleoversikten
 • Endret navn på kategori i kalkylen
 • Varsel om fjernet materiale
 • Endringer i koder for selvutjevnende masser
 • Nye, justerte og fjernede koder


Chatmeldinger som leses av en vikar, markeres som leste


Når en vikar har lest en melding, har det tidligere sett ut som om meldingen er ulest. Dette har gitt et feil inntrykk. Nå blir meldingene som vikaren har lest markert som leste, noe som gjør det lettere for den som kommer tilbake fra ferie eller annet fravær. Det betyr også at Oppfølging/nåværende status i Meps viser et korrekt bilde av uleste meldinger.


Tydeligere visning av materialrabatter/påslag i avtaler

Tidligere har pris på bransjer og materialrabatter/påslag vært synlig på ulike steder i avtalen, noe som kan har gjort det vanskelig for entreprenøren å sette rabatt eller påslag. Nå vises feltet for rabatt/påslag på samme sted som du setter pris for en bransje.


Oppdatert filterfunksjonalitet for entreprenør

Nå fungerer filter for befaring, foreløpig kalkyle og sluttkalkyle for beslutning også for entreprenør. Disse viser i hvilke oppdrag hvor noen av hendelsene er sendt til bestiller for avgjørelse, som gjør det enklere for en entreprenør å ha oversikt over hvor i prosessen oppdragene befinner seg.


Lagrede bilder som har blitt redigert, kan ikke reverseres

Tidligere har bilder som en bruker har redigert og lagret, kunnet blitt åpnet igjen for å for eksempel ta bort det som tidligere har blitt redigert. Denne funksjonen kan forvirre brukeren og var derfor en uheldig teknisk løsning. Det er nå ikke lengre mulig å endre et lagret bilde.


Bilder lagret lokalt ved befaring

Befaringsappen kan nå lagre bilder lokalt som blir tatt under befaringen. Funksjonen gjør det lettere for brukeren å jobbe med bildene i andre systemer.


Datovisning på bilder

Nå vises dato og tid for når bilder lastes opp i Meps eller i befaringsappen. Dette gjør det enklere for brukeren å se rekkefølgen for når bildene har blitt lagt inn i Meps.


Legg til Egne koder i Beta-kalkylen

Du kan nå legge til og fjerne egne koder i Beta-kalkuleringer. Det er også støtte for tastaturnavigasjon. Dette er et ytterligere trinn i å legge til funksjonalitet i Betaen-kalkylen.


Filtrere koder med kommentarer i Beta-kalkylen

Filtreringen i Beta-kalkylen er utvidet til å også kunne filtrere koder med kommentarer. Dette gjør det enkelt å få frem alle koder der det er en kommentar og dermed raskt få oversikt over disse.


Utvidet informasjon i kalkyleoversikten

Kalkyleoversikten har blitt utvidet med flere detaljer om totalen for oppdraget. Oppsummeringer vises for arbeid, materiale, transport, annet og vekt for å gi et bedre overblikk. Utvidelsen er tilgjengelig i både den vanlige kalkylen og i Beta-kalkylen.


Endret navn på kategori i kalkylen

Kategorien ”Annet” har endret navn til ”Andre posisjoner” for å redusere risikoen for misforståelser, siden ”Annet” brukes i andre sammenhenger i systemet. Gjelder for både vanlig kalkyle og i Beta-kalkylen.


Varsel om fjernet materiale

For å kunne vedlikeholde data i Meps må materialer noen ganger fjernes. Når materialer som fjernes påvirker eksisterende materialkoblinger, vil de relevante administratorene motta informasjon via e-post. Informasjonen vil inneholde berørte material-lister og materialene som er fjernet. Det er også mulig å se hvilke materialer det gjelder i Meps. Administratorene må endre materialkoblingene for å kunne få ønsket materiale inn i nye kalkyler. Koder som er angitt i kalkyler før Meps-materialet er fjernet vil ikke bli påvirket.


Endringer i koder for selvutjevnende masser

Som tidligere informert blir endringer i selvutjevnende masser innført for å bedre reflektere den faktiske arbeidsmengden. Endringene påvirker alle koder for selvutjevnende masser, både med og uten fall, og ved riving og nymontering.

Koder for følgende tykkelser tas bort: 5 mm, 55 mm, 60 mm og snittkoden 20-60 mm. mWu justeres på alle øvrige koder. Generelt vil mengden arbeid reduseres under riving og øke under nymontering.


Nye, justerte og fjernede koder